ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
111. มท 0809.3/ว28 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัตัิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
[ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 14:10:44 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
110. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:51:58 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
109. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ ๓)
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:51:40 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
108. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:51:19 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
107. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศกำหนดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:51:02 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
106. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:50:33 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
105. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 07 เมษายน 2558 เวลา 16:49:51 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
104. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว2111)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:57:45 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
103. หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์(มท 0808.2/ว1988)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:57:20 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
102. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว1984)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:57:03 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
101. การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.3/ว3663)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:56:45 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
100. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556(มท 0809.3/ว1927)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:56:26 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
99. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง(มท 0808.2/ว1852)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:56:11 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
98. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว1856)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:55:53 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
97. การรายงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มท 0891.3/ว1811)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:55:39 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
96. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มท 0893.3/ว1793)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:54:55 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
95. การกรอกข้อมูลเแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. (มท 0809.3/ว1790)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:54:33 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
94. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว1752)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:54:16 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
93. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3 (มท 0809.4/ว1748)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:53:58 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
92. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว3169)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:53:40 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
91. การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม (มท 0891.3/ว1702)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:53:24 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
90. การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง(มท 0808.5/ว3102)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:52:37 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
89. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(มท 0809.2/ว47)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:45:03 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
88. การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (มท 0808.3/ว1665)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:44:43 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
87. รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0808.2/ว1657)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:44:21 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
86. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(มท 0809.2/ว45)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:44:04 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
85. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(มท 0891.3/ว1655)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:43:46 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
84. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว1484)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:43:29 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
83. การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0809.2/ว41)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:43:12 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
82. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (มท 0809.3/ว1378)
[ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 17:42:54 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 111 หัวข้อ
  1  234
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]