ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
45. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 05:30:00 ] [กองแผนฯ]
44. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
[ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:00 ] [กองแผนฯ]
43. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒)
[ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46:20 ] [กองแผนฯ]
42. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒)
[ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:51:21 ] [กองแผนฯ]
41. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒)
[ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:08:52 ] [กองแผนฯ]
40. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒)
[ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:54:39 ] [กองแผนฯ]
39. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒)
[ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15:17:00 ] [กองแผนฯ]
38. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒)
[ 08 มีนาคม 2562 เวลา 14:07:44 ] [กองแผนฯ]
37. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๘)
[ 24 มกราคม 2562 เวลา 09:49:11 ] [กองแผนฯ]
36. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๔)
[ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10:42:01 ] [กองแผนฯ]
35. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:40:58 ] [กองแผนฯ]
34. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๓)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:01:46 ] [กองแผนฯ]
33. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖)
[ 06 กันยายน 2561 เวลา 12:30:38 ] [กองแผนฯ]
32. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๗)
[ 06 กันยายน 2561 เวลา 12:29:14 ] [กองแผนฯ]
31. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕)
[ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 12:59:17 ] [กองแผนฯ]
30. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๖)
[ 07 สิงหาคม 2561 เวลา 12:58:40 ] [กองแผนฯ]
29. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔)
[ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:12:34 ] [กองแผนฯ]
28. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๕)
[ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:12:02 ] [กองแผนฯ]
27. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓
[ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:12:11 ] [กองแผนฯ]
26. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๔
[ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:57:47 ] [กองแผนฯ]
25. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๒)
[ 26 มกราคม 2561 เวลา 08:21:25 ] [กองแผนฯ]
24. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๓
[ 16 มกราคม 2561 เวลา 11:39:10 ] [กองแผนฯ]
23. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
[ 16 มกราคม 2561 เวลา 11:36:19 ] [กองแผนฯ]
22. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๒
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10:26:46 ] [กองแผนฯ]
21. แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:22:50 ] [กองแผนฯ]
20. แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)
[ 29 กันยายน 2560 เวลา 14:21:26 ] [กองแผนฯ]
19. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:34:04 ] [กองแผนฯ]
18. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 15:32:12 ] [กองแผนฯ]
17. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:25:41 ] [กองแผนฯ]
16. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม ครั้งที่ ๑
[ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:18:03 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 45 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]