ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2562 เวลา 03:21:31
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:35
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม) [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07:14:32
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 07:19:52
 
  ละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
ประมวลภาพร่วมละหมาด [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 06:41:29
 
  รับการประเมินรอบสุดท้ายรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดกการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รับการประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วน... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2562 เวลา 06:26:46
 
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและคณะผู้บริหาร นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:25:54
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน           วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:19:22
 
  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ว... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:32:16
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:39:13
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม 2526... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:24:50
 
  เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม   วันที่ ๖ กรกฎาคม ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:20:55
 
  แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ “หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม” [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:08
 
  กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด
[องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:12
 
  โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
  โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี และเปิดเวทีการทำประชาคมในการนำเส... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:36
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:36
 
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริห... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:12
 
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:15
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:42:11
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:33:55
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:02:55
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:23:54
 
  จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2562
[องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:53:37
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:19:43
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 09:45:43
 
 
ทั้งหมด 333 กิจกรรม
  1  23...14 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]