ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:39:13
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม 2526... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:24:50
 
  เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม   วันที่ ๖ กรกฎาคม ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:20:55
 
  แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ “หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม” [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:08
 
  กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด
[องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:12
 
  โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
  โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี และเปิดเวทีการทำประชาคมในการนำเส... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:36
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:36
 
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริห... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:12
 
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:15
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:42:11
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:33:55
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:02:55
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:23:54
 
  จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2562
[องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:53:37
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:19:43
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 09:45:43
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:32:12
 
  อบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษฯ
    การอบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตาม "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:26:14
 
  การอบรมแกนนำเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
  การอบรมแกนนำเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บินตังรีสอร์ท ต.แหลมโพธิ์ อ.... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 เมษายน 2562 เวลา 11:25:02
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
    [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:34
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม)
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:07:22
 
  โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 มีนาคม 2562 เวลา 15:19:24
 
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  วันอัง... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:08:38
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:42:11
 
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2       &... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:32:48
 
 
ทั้งหมด 324 กิจกรรม
  1  23...13 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]