อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
รายละเอียด :

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑


ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดพิธีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน
 
          โดยการอบรมมีเป้าหมายเพื่อการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อม และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยตัวแทนผู้นำในพื้นที่ พร้อม ๆ ไปกับการอบรมวิชาการด้านศาสนาอิสลามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เดินทางดูงานในชุมชน องค์กร นอกพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่น ๆ อันจะส่งผลที่ดีในการนำหลักการปกครอง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน มาประยุกต์ใช้และพัฒนาพื้นที่ตนเองในอนาคตต่อไป

 

 

อับเดทล่าสุด 29 มกราคม 2562 เวลา 16:08:49
 
อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]