อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน)
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
( ประจำเดือนเมษายน )

               วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต แก่บุคลากรในสังกัด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ มูหะหมัด คอยา อาจารย์ประจำคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยลัยฟาฎอนี เป็นวิทยากรให้การบรรยายในโครงการอบรมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงบัลดาลใจ และกำลังใจในการทำงาน” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ในการทำงานของบุคลากรในการทำงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนทัศน์ทางความคิดและทัศนคติที่ดี เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาทางทักษะ จิตใจ สร้างจิตสำนึกงานที่รับผิดชอบ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

 

อับเดทล่าสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 09:45:43
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนเมษายน)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]