อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

 

ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญ ๆ ในรอบเดือน และสรุปผลการพิจารณาการดำเนินงานจากองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีผลคะแนน ITA อยู่ในระดับ A (ผลคะแนน ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙)

 

อับเดทล่าสุด 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:02:55
 
อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]