อัลบั้ม : โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รายละเอียด :

 

โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
และเปิดเวทีการทำประชาคมในการนำเสนอและพิจารณาร่างแผนฯ

------------------------------------

          วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้ให้โอวาทที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำแผนฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ และให้เกิดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาข้างต้นสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการให้องค์ความรู้ในเรื่องแผน ดังนี้ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนางปรัศนี หมัดหมาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี และการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกฤตภาส วิรัตน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมให้ความรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน และได้เปิดเวทีการทำประชาคมในการนำเสนอและพิจารณาร่างแผนโดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำหนดแนวทางร่วมกันสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างดี

 

อับเดทล่าสุด 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:36
 
อัลบั้ม : โครงการประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]