อัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

--------------------------------------------------

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ โครงงาน

การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์นักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบันในการพัฒนาศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลอง พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูงเน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการผ่านวิธีการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้
.
ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ต่อไป


อับเดทล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:19:07
 
อัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]