อัลบั้ม : ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียด :

 

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563

               วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาญัตติการประชุมจากที่ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เสนอ และที่ประชุมมีมติให้ชอบตามญัตติที่ประชุม ดังนี้

               (1) การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               (2) ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลยาบีเช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

               (3) ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองปัตตานีเช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

               (4) ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี

               (5) ขอความเห็นชอบให้จังหวัดปัตตานีใช้อาคารบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

               (6) ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

               (7) ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2563

               (8) ขออนุมัติการขอเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมปัตตานี

               (9) ขอความเห็นชอบการขอใช้ศูนย์ OTOP เป็นสถานกักกันกลางของอำเภอหนองจิก เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

               ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานการประชุมสภาฯ http://www.pattanipao.go.th/pattani.php?pao=14 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว (ส.อบจ. อ.โคกโพธิ์ เขต 3) รองประธานสภาฯ คนที่ 1 นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาด้วย

 

อับเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2563 เวลา 00:18:06
 
อัลบั้ม : ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]