อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563
รายละเอียด :

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี

-------------------------------------

          วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยกองแผนและงบประมาณ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ นายอับดุลการิม ยูโซะ สมาชิก อบจ. อ.กะพ้อ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
 
          โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นการบูรณาการร่วมกันในระดับตำบล ซึ่งต่อมาได้ยกระดับและกำหนดรูปแบบโครงการสู่ระดับอำเภอ โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน เป็นการจัดโครงการที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์การสร้างสมประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชน 51 คน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้
 
          1. เพื่อสร้างผู้นำแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาศาสนาและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
          2. เพื่อเป็นแกนหลักสำคัญในการวางรากฐษน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสังคม เสริมสร้าง และพัฒนาจิตสำนักด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ รักในการทำความดี รู้ให้ รู้เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันในสังคม
          3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ในระดับชุมชน หมู่บ้าน สานสัมพันธ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
 
          ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบ้านคาโต อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่อำเภอกะพ้อ
 
อับเดทล่าสุด 12 สิงหาคม 2563 เวลา 21:20:42
 
อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]