อัลบั้ม : โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่
รายละเอียด :

 

โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี

-------------------------------------------

          วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีปิดการจัดโครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี โดยมีนางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานความเป็นและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
          โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
 
          ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2563
          ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2563
          ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563
 
          ในระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ การเขียนเพื่อพัฒนาโจทย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามบริบทพื้นที่และทักษะการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ตามเครือข่ายอำเภอ มีวิทยากรประจำกลุ่มให้ความรู้ให้คำแนะนำตลอดการอบรม มีการกำหนดหัวข้อวิจัย กำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาชุมชน และข้อมูลอื่น ๆ ตามรูปแบบการทำวิจัย ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดหัวข้อวิจัยในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
 
          1. อำเภอเมืองปัตตานี หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี"
          2. อำเภอยะรัง หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาศักยภาพสตรีผ่านการเรียนการสอน อัลกุรอาน หลักสูตรกุรอานในยุคโควิด 19"
          3. อำเภอหนองจิก หัวข้อ "การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน"
          4. อำเภอมายอ หัวข้อ "ผลการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดต่อความรู้และทักษะการป้องกันโรคโควิดของชุมชนบ้านปาลัส" และหัวข้อ "การแก้ปัญหาพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน"
          5. อำเภอโคกโพธิ์ หัวข้อ "บทบาทผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19"
          6. อำเภอยะหริ่ง หัวข้อ "แนวคิดในการพัฒนาชุมชนของคนรุ่นใหม่ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี"
          7. อำเภอไม้แก่น หัวข้อ "แนวคิดในการพัฒนาชุมชนของคนรุ่นใหม่ในอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี"
          8. อำเภอสายบุรี หัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรรยายธรรมของสตรีมุสลิม อำเภอสายบุรี"
          9. อำเภอกะพ้อ หัวข้อ "การเลี้ยงดูบุตรในอิสลาม กรณีศึกษา การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของสมาชิกสถาบันอัสสลามในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และ New Normal"
         10. อำเภอทุ่งยางแดง หัวข้อ "พลังครอบครัวในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบุตรหลานห่างไกลจากสิ่งเสพติดในอำเภอทุ่งยางแดง"
         11. อำเภอปะนาเระ หัวข้อ "รูปแบบข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะชุมชน"
 
         ในระยะที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินงานวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดแผนการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการติดตามและสรุปผล
 
          ในระยะที่ 3 กำหนดการนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากย์ผลงานวิจัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในชุมชน รูปแบบ Poster Presentation และได้รับเกียรติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อต่อยอดการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งถือเป็นแนวทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจะภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากร และกลุ่มผู้เข้าร่วมในการทำวิจัยชุมชนในครั้งนี้
 
 
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2563 เวลา 21:37:55
 
แสดงความคิดเห็น
#1
โดย : ปัตตานี ,    วันที่ : 17/08/2563,    เวลา : 02:59:35
เป็นโครงการที่ดีเพราะคำว่าการวิจัย ฟังดูแล้วมันยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นมากกว่าจะทำให้สำเร็จได้ เมื่ออบจ.จัดอบรมขึ้น ก็ทำให้มีความรู้ในเรื่องนี้ ทำให้รู้ปัญหาในงานที่เราทำอยู่ และจะหาแนวทางหรือวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด คือมันมีทางออก มันเป็นการคิดอย่างมีระบบ

 
อัลบั้ม : โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]