Untitled Document
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายจำรัส  สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสุทัศน์ สังขรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจาการสภา อบจ.

นางอาซีซะห์  ว่องไว
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นางรัชนี พวงนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรุณ  อนันตสิทธิ์
ผู้อำนวยกองช่าง

นางสุรี สะหนิบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุดา  ทับทิททอง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
-
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]