สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

Untitled Document
 
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายก อบจ.ปัตตานี
 
    รองนายก อบจ.ปัตตานี  
 
   

นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่1

นางเบญจวรรณ ชูสารอ
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่2
   
 
    เลขานุการ นายก อบจ.ปัตตานี  
 
   

นายคอเลฟ เจะนา
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 1

นายประยูรเดช คณานุรักษ์
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 2 
   
 
 
 

นายยะโกะ อาเกะ
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 3

นางสาวซัยยีดะห์บุชรอ อัลยุฟรี
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 4
 
 
    ที่ปรึกษา นายก อบจ.ปัตตานี  
 
 

นายอุดม ธรรมเจริญ
ที่ปรึกษานายก อบจ.ปัตตานี
 
 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533