หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสถานที่ เขตการสูบบุหรี่ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสถานที่ เขตการสูบบุหรี่
และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

----------------------------------------------

๑. เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 
 
 

อับเดทล่าสุด 27 มีนาคม 2562 เวลา 12:01:07

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]