หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
และสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

๑. รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

๒. รายละเอียดสาระสรุปสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

 

อับเดทล่าสุด 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:22:10

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]