หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ในจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร มีที่ปรึกษาผู้ตรวจการภาคประชาชน เรียกโดยย่อว่า "ทปษ.ภาคประชาชน" จำนวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ.ภาคประชาชน

โดยกำหนดรับสมัครได้จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานจังหวัดปัตตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

[ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้ ]

 

อับเดทล่าสุด 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:25

เอกสารดาวน์โหลด: 1560303265_4740.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]