หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

----------------------------------------------

 

เป็นการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ผู้เสียภาษา ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายหรือระเบียบ ผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และอื่น ๆ โดยทำการเข้าระบบ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rvg66m หรือ QR Code ที่กำหนดให้

 

อับเดทล่าสุด 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 01:36:01

เอกสารดาวน์โหลด: 1594924561_4150.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]