Untitled Document
     
 

          ๑. นโยบายเร่งด่วน
              ๑.๑ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              ๑.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬาจังหวัดปัตตานีสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ
              ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาติดต่อสื่อสาร   ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน
              ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความรุนแรงและสำคัญระดับโลก

          ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
              ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
              ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
              ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
              ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
              ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด
              ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ
              ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
              ๒.๘ สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบริการด้านความสงบเรียบร้อยและ  ความปลอดภัยของชุมชน
              ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา โดยสนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย
              ๒.๑๐ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
              ๒.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน
              ๒.๑๒ ดำเนินการโครงการอบรมสัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
              ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

          ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
              ๓.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
              ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
              ๓.๓ ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
              ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จัดโชว์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานีสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง
              ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
              ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้
              ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาล      ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ๔. นโยบายด้านการศึกษา
              ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
              ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
              ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ    มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
              ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุดอัจฉริยะ
              ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
              ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ
              ๔.๗ สนับสนุนให้มีการสอนเสริม (ติวเตอร์) ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕-ป.๖ และนักเรียนชั้น   ม.๕-ม.๖ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง
              ๔.๘ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ และมีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเวลาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย

          ๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว
              ๕.๑ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้มีการพัฒนา บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี
              ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดปัตตานี เช่น การแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
              ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          ๖. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
              ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน ในวันสำคัญของทุกศาสนา
              ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ๖.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น
              ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวติดตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จัดทำเอกสารการท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

          ๗. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
              ๗.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
              ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม
              ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความซ้ำซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
              ๗.๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
              ๗.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดยเร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

          ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
              ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
              ๘.๓ สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน
              ๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          ๙. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ
              ๙.๑ ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ทุกระดับ
              ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้มาตรฐาน
              ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
              ๙.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มืออาชีพ
              ๙.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
              ๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด
              ๙.๗ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

          ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
              ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
              ๑๐.๒ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
              ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
              ๑๐.๔ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี
              ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี

          นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนี้ ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลัก    ธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม      ในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ซึ่งความสำเร็จที่จะบังเกิดขึ้นก็ด้วยความสนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทุกท่าน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]