ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
189. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:53:17 ] [กองช่าง]
188. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ ๘ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:51:08 ] [กองช่าง]
187. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๖ ตำบลตุยง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:48:56 ] [กองช่าง]
186. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๕ ตำบลยาบี - หมู่ที่ ๓ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:46:29 ] [กองช่าง]
185. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๒ ตำบลยาบี - หมู่ที่ ๒ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:42:36 ] [กองช่าง]
184. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๔ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ - ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:40:09 ] [กองช่าง]
183. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามและปรับปรุงระบบจ่ายน้ำตามโครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:36:52 ] [กองช่าง]
182. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการปรับปรุงงานรับเสด็จฯ โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:28:35 ] [กองช่าง]
181. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเขา อำเภหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:26:10 ] [กองช่าง]
180. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๒ ตำบลตุยง - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:23:31 ] [กองช่าง]
179. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามและระบบจ่ายน้ำตามโครงการน้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 11 เมษายน 2562 เวลา 09:48:18 ] [กองช่าง]
178. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโครงการปรับปรุงงานรับเสด็จฯ โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 เมษายน 2562 เวลา 09:44:07 ] [กองช่าง]
177. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก (โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี)
[ 09 เมษายน 2562 เวลา 11:16:57 ] [กองช่าง]
176. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 04 เมษายน 2562 เวลา 10:53:03 ] [กองช่าง]
175. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11:20:26 ] [กองช่าง]
174. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ม.๖ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16:49:02 ] [กองช่าง]
173. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๖ ต.โคกโพธิ์ - ม.๑ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16:47:54 ] [กองช่าง]
172. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนรัก - หมู่ที่ ๘ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:39:15 ] [กองช่าง]
171. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - หมู่ที่ ๓ ตำบลตาแปด อำเภอเทพา จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:33:57 ] [กองช่าง]
170. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
[ 06 มีนาคม 2562 เวลา 09:20:41 ] [กองช่าง]
169. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนนหน้าตลาดจะรัง ศูนย์บำบัดยาเสพติด หมู่ที่ ๗ ตำบลจะรัง - หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังวหัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:47:21 ] [กองช่าง]
168. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคอลอกาปะ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะรุบี - บ้านโต๊ะแน หมู่ที่ ๙ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:43:45 ] [กองช่าง]
167. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกำนัน, บ้านยามู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ - ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:36:12 ] [กองช่าง]
166. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายท่าช้าง หมู่ที่ ๔,๕,๗ ตำบลท่าเรือ - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:32:06 ] [กองช่าง]
165. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ๑ ตำบลบางโกระ - หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:27:56 ] [กองช่าง]
164. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 01 มีนาคม 2562 เวลา 14:30:20 ] [กองช่าง]
163. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซ่มสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายวัดปลักปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี - ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 มีนาคม 2562 เวลา 14:18:37 ] [กองช่าง]
162. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านม่วงเงิน ตำบลตรัง - บ้านลูมุ หมู่ที่ ๓ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 มีนาคม 2562 เวลา 14:14:43 ] [กองช่าง]
161. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านลากูนิง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี - บ้านวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 มีนาคม 2562 เวลา 14:03:44 ] [กองช่าง]
160. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโต๊เตะ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาหนัน - ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 01 มีนาคม 2562 เวลา 13:55:16 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 189 หัวข้อ
  1  23456...7 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]