ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
33. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:49:48 ] [กองคลัง]
32. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:24 ] [กองคลัง]
31. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕
[ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:11:01 ] [กองคลัง]
30. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔
[ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 20:10:52 ] [กองคลัง]
29. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:34:41 ] [กองคลัง]
28. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:36:01 ] [กองคลัง]
27. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
[ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:47:12 ] [กองคลัง]
26. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)
[ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:17:11 ] [กองคลัง]
25. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:46:43 ] [กองคลัง]
24. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
[ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15:33:22 ] [กองคลัง]
23. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:37 ] [กองคลัง]
22. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
[ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13:58:05 ] [กองคลัง]
21. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐)
[ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:44:20 ] [กองคลัง]
20. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐)
[ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10:33:22 ] [กองคลัง]
19. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
[ 16 มกราคม 2560 เวลา 14:49:20 ] [กองคลัง]
18. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)
[ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:06:00 ] [กองคลัง]
17. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙)
[ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:55:03 ] [กองคลัง]
16. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00:10 ] [กองคลัง]
15. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 11:06:26 ] [กองคลัง]
14. แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 11:05:20 ] [กองคลัง]
13. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙)
[ 03 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:21:24 ] [กองคลัง]
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘)
[ 29 มกราคม 2559 เวลา 14:46:21 ] [กองคลัง]
11. แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:43:18 ] [กองคลัง]
10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓
[ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:52:22 ] [กองคลัง]
9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔
[ 09 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:11:41 ] [กองคลัง]
8. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒
[ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:41:14 ] [กองคลัง]
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒
[ 20 เมษายน 2558 เวลา 14:19:20 ] [กองคลัง]
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑
[ 20 เมษายน 2558 เวลา 14:18:57 ] [กองคลัง]
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑
[ 18 มีนาคม 2558 เวลา 11:48:41 ] [กองคลัง]
4. แบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
[ 08 มกราคม 2558 เวลา 09:57:49 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 33 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]