หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
 
   

  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)
[ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:18:32 ]
 
  ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) (ฉบับที่ 3/2564)
[ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:50:35 ]
 
  ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
[ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:36:16 ]
 
  ประกาศ อบจ.พังงา เรื่อง เจตจำนงสุจรติในการบริหารงาน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
[ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:34:58 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 15:08:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
[ 05 เมษายน 2564 เวลา 13:21:47 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
[ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:51:18 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๒)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:43 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:28 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:28 ]
 
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
[ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43:46 ]
 
   

  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 02:41:42 ]
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:32 ]
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16:00:27 ]
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 11:06:10 ]
 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
[ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10:59:31 ]
 
   

  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ด้านการบริหารงานบุคคล )
[ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:57:10 ]
 
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ด้านการบริหารงานบุคคล )
[ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:41 ]
 
  รายงานการปรับปรุงการปฏิบัติงานจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:08:45 ]
 
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:39:09 ]
 
   

  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:04:04 ]
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:49 ]
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:43:41 ]
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09:14:21 ]
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:56:27 ]
 
   

  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 11:25:14 ]
 
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒
[ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:26:52 ]
 
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:41 ]
 
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐
[ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:41 ]
 
   

  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ )
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:59:58 ]
 
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ )
[ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:47:56 ]
 
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:38:18 ]
 
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:37:55 ]
 
   

  รายงานการวิเคราะห์ผล ITA พ.ศ. 2562
[ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 01:37:00 ]
 
   

  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 11:04:22 ]
 
  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
[ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11:04:06 ]
 
  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
[ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:03:48 ]
 
  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
[ 18 มกราคม 2564 เวลา 11:03:29 ]
 
  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
[ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11:03:13 ]
 
  รายงานการดำเนินงานฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
[ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:02:50 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:09 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:33 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:28 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:43 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:55 ]
 
   

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
[ 10 กันยายน 2563 เวลา 10:55:36 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:24:48 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
[ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 ]
 
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:01 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:09 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ]
 
   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 12:58:08 ]
 
  การจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10:46:20 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:01 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๔
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:07:39 ]
 
  [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:01:48 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
[ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00:07 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]