หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
7. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:48 ]
6. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:09 ]
5. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:33 ]
4. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:28 ]
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:43 ]
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:55 ]
1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:00 ]
 
 
ทั้งหมด 7 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]