หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
28. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 10 กันยายน 2563 เวลา 10:55:36 ]
27. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:24:48 ]
26. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) [ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 ]
25. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:01 ]
24. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:09 ]
23. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561) [ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ]
22. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:40:40 ]
21. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:25 ]
20. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13:07:25 ]
19. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
18. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
17. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐) [ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
16. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
15. บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
14. ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017 [ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
13. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) [ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12:20:53 ]
12. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 11:24:10 ]
11. เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10:06:36 ]
10. ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน [ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 10:59:19 ]
9. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [ ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม รายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ] [ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:34:15 ]
8. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:32:52 ]
7. เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:58:17 ]
6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:57:09 ]
5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติ่ม) [ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:41:27 ]
4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ [ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 16:06:03 ]
3. รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เมษายน 2558 เวลา 15:45:28 ]
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 03 มีนาคม 2558 เวลา 12:06:29 ]
1. ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน 8) [ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09:35:04 ]
 
 
ทั้งหมด 28 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]