หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
 
อัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
รายละเอียด :
 
ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
 
          วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน ) โดยมีนายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.
          การประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้มีการมอบโล่และมอบประกาศนียบัตร สำหรับบุคลากรดีเด่นขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ปัตตานี ที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณ อย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
 
          1.บุคลากรดีเด่น ประกอบด้วย
             ประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนวยการท้องถิ่น/สายงานบริหารการศึกษา
             - นายญตินันท์ แก้วงาน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม

             ประเภทวิชาการ/ทั่วไป
             - นายฮานาฟี มาหะมุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

             ประเภทข้าราชการครู/ครูผู้สอน/วิทยากรสอนศาสนา
             - นางสาวมาดีหะห์ สาแล๊ะ ครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

             ประเภทลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
             - นายนิภัทร์ เตระจิตต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
         2. บุคลากรที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย
             ประเภทวิชาการ/ทั่วไป
             - นางสาวซัลวาณี แวแล๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
             - นายวันอัซลี อิสเฮาะ สถาปนิกชำนาญการ
 
            ประเภทข้าราชการครู/ครูผู้สอน/วิทยากรสอนศาสนา
            - นางนูรีดา แตสูเด็ง ครูโรงเรียนบ้านเขาตูม
 
            ประเภทลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
            - นางกามารีเย๊าะ เปาะและ คนงานทั่วไป
            - นายแวรอนิง แวสะแลแม คนงานประจำสนามกีฬา
            - ว่าที่ ร.ต.อาบ๊ะ มีสาและ พนักงานขับรถยนต์
            - นายดือราเซะ สะอะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
.
          โดยในคราวประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พูดคุยและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ สร้างการรับรู้โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนได้มีการชี้แจงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินฯ ITA ประจำปี 2564 เพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.ปัตตานี ให้ดียิ่งขึ้น และมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ITA ประจำปี 2563 ของ อบจ.ปัตตานี ที่ได้คะแนนรวม 87.70 คะแนน (ระดับ A) และนายก อบจ.ปัตตานี ได้ให้นโยบายและกำหนดมาตรการให้ส่วนราชการฯ ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อรับบริการต่อไป
 
 
อับเดทล่าสุด 08 เมษายน 2564 เวลา 14:31:51
 
อัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ประจำเดือนเมษายน )
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]