หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
   อำนาจสำนักปลัด อบจ.ปัตตานี
 

          ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                    - งานเลขานุการผู้บริหาร
                    - งานรัฐพิธี/ราชพิธี
                    - งานประชาสัมพันธ์
                    - งานแผนและผลิตสื่อ
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๒. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
                    - งานการเจ้าหน้าที่
                    - งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิสวัสดิการ
                    - งานอัตรากำลัง
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๓. ฝ่ายนิติการและพาณิชย์
                    - งานการสอบสวน
                    - งานนิติกรรมสัญญา
                    - งานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
                    - งานเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๔. ฝ่ายพัฒนาสังคม
                    - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
                    - งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
                    - งานพัฒนาชุมชน
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]