หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี  
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  รายงานผล LPA  
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  
  รายงานผลการร้องเรียน  
  รายงานการวิเคราะห์ ITA  
  รายงานการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก  
  มาตรการฯป้องกันการทุจริต  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  ความรู้เกี่ยว พ.ร.บ.คอมฯ ใหม่  
   
   ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด อบจ.ปัตตานี
 

นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก ยังปากน้ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางไซนูน  ยีแวเฮง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

น.ส.สุพัตรา แสงสุณีย์นิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายทำนุรัฐ ปะลาวัน
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

สิบเอกหญิงชลินี บุษบา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรายา พรมเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางไลล่า แยนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวโรสมานี สะมะแอ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นักจัดการงานทั่วไป
ปก/ชก

นายฮานาฟี มาหะมุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ


นักประชาสัมพันธ์
ปก/ชก

นายธนาวุฒิ ถนอมลิขิตวงศ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน

นางสาวศิริวรรณ ทินมุดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางนัยนา ทองประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันติกุล
นิติกรชำนาญการ

นางกามีลา  เจ๊ะแว 
นิติกรชำนาญการ


นิติกร ปก/ชก

นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะซามะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ฝ่ายพัฒนาสังคม

นางสาวพิมพ์อร เทวรักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นางรอบีอ๊ะ  แนราฮิง 
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ

น.ส.กรณิศ  ศรีกิตติกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวมันตริน เดชะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   ลูกจ้างประจำ

นายนิวัฒน์ แก้วนาวี
คนสวน

นายอำนาจ คชการ
คนสวน

นายบดินทร์ ราฮิม
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายสรสิน พูลสมบัติ
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
   พนักงานจ้าง

นางสาวฮามีดะ แวและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรอซลัน แนราฮิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิบนูฮายา  แดมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองกิจการสภาฯ)
ช่วยราชการสำนักปลัด

นางสาวสุกัญญา ทองเนื้อขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองคลัง)
ช่วยราชการสำนักปลัด

นางสาวจันทิมาพร ชุมเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองคลัง)
ช่วยราชการสำนักปลัด

นางสาวทวีพร อัลยุฟรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองช่าง)
ช่วยราชการสำนักปลัด

นายเจะเฮ็ง ดาโอะ
พนักงานขับรถยต์

นายประดิษฐ์ มามะ
พนักงานขับรถยนต์

นางกามารีเย๊าะ เปาะและ
คนงานทั่วไป
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]