ประวัติและความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและรบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งในระดับพื้นฐานสาร สนเทศในท้องถิ่น และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง รัฐจึงต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๑) ให้รัฐดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม และการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดในเขตเมืองถ่ายโอนให้เทศบาล (เมือง, นคร) สถานีขนส่งนอกเขตเมืองเทศบาลถ่ายโอนให้องค์การบริิหารส่วนจังหวัด ... [ อ่านทั้งหมด ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]

ติดต่อสอบถาม / ร้องเรียนร้องทุกข์

[ ติดต่อสอบถาม / แจ้งเรื่องร้องเรียน ]  [ ดูเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ]