หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  บทความทางวิชาการ  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
ปฏิทินการใช้บริการสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 26 มกราคม 2564 เวลา 03:28:03 ]
 
  ข้อกำหนด - ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
[ 25 มกราคม 2564 เวลา 02:48:10 ]
 
  ข้อกำหนด - ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)
[ 21 มกราคม 2564 เวลา 00:09:27 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:18:14 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 24 มีนาคม 2563 เวลา 11:16:06 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเฟ้นหาเจ้าหนูชายแดนใต้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลก ณ ประเทศนอร์เวย์ Norway Cup 2020
[ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:15:37 ]
 
   

  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:44:28 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:43:24 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
[ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:34:24 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 09:42:10 ]
 
   

  การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:12:31 ]
 
  การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) บูรณาการสื่อประสมวิชา คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:16:51 ]
 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2 (ค 21101) โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารระคน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
[ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:16:25 ]
 
  ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับ แบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกดหรรษากับปัตตานีบ้านฉัน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:15:55 ]
 
  การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยตามโครงสร้างเนื้อหาโดยแผนภาพความคิดตามทฤษฎี 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
[ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:15:29 ]
 
  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม
[ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:13:18 ]
 
   

  คู่มือหลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ QAiMt Model
[ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 22:20:02 ]
 
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
[ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:31:34 ]
 
   

  รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
[ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:46:27 ]
 
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
[ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:01:20 ]
 
  โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับติดตั้งในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 08:08:39 ]
 
  โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
[ 12 กันยายน 2562 เวลา 02:14:40 ]
 
  การจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวทีและสถานที่ ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14
[ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:23:10 ]
 
  การจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14
[ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:22:42 ]
 
   
   
  นางสุรี สะหนิบุตร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]