หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงฐานะการเงิน  
  รายงานการตรวจสอบของ สตง.  
  รายงานการตรวจสอบพัสดุ  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  การจัดทำงบทรัพย์สินของหน่วยงานฯ  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
[ 21 มกราคม 2564 เวลา 00:00:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 20 มกราคม 2564 เวลา 23:57:43 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! การยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ทัก ณ ที่จ่ายฯ ประจำปีภาษี 2563
[ 20 มกราคม 2564 เวลา 23:53:06 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30:50 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:03:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:02:59 ]
 
   

  รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:22:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 19 เมษายน 2564 เวลา 10:30:19 ]
 
  บทดลอง (งบเฉพาะการ) และรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:24:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:23:00 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:43:42 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบทดลอง) และ รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะกาล) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 26 มกราคม 2564 เวลา 03:31:38 ]
 
   

  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:36:25 ]
 
   

  รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 03:10:15 ]
 
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:52:00 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (กองช่าง)
[ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:54:53 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
[ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:40:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563)
[ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:40:04 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)
[ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:39:19 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:00 ]
 
   
   
  นางบุษบา คงศรีเจริญ  
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]