ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 15:08:38 ]
 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 032/2564 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 มกราคม 2564 เวลา 23:02:30 ]
 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 031/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 มกราคม 2564 เวลา 23:01:19 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:25 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:32:35 ]
 
   

     
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ 1397/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:06 ]
 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:19 ]
 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:52:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:10:31 ]
 
   

     
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)
[ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:18:32 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
[ 13 มีนาคม 2564 เวลา 11:20:30 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่๑๒/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
[ 26 มกราคม 2564 เวลา 03:24:10 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่๑๑/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
[ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:18:58 ]
 
  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
[ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:19:06 ]
 
   

     
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
[ 13 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:11 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
[ 13 มีนาคม 2564 เวลา 11:25:03 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
[ 13 มีนาคม 2564 เวลา 11:22:45 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[ 28 มกราคม 2564 เวลา 03:18:25 ]
 
  ประกาศ ก.จ.จ.ปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563
[ 28 มกราคม 2564 เวลา 03:15:57 ]
 
   

     
  หนังสือที่ มท 0809.5/ว38 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อปท. พ.ศ. 2556
[ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14:20:08 ]
 
  หนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ้นสุดการอนุญาต
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:45:45 ]
 
  หนังสือที่ มท 0809.6/ว34 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดไว้
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:43:47 ]
 
  หนังสือที่ มท 0809.6/ว40 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:41:17 ]
 
  หนังสือที่ มท 0809.9/ว3 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
[ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:39:06 ]
 
   

     
  หนังสือที่ มท 0809.2/ว191 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
[ 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:24:34 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือที่ มท 0809.2/ว18 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ
[ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01:03:37 ] [สำนักปลัด]
 
  หนังสือที่ มท 0809.2/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
[ 28 มกราคม 2564 เวลา 23:09:52 ] [สำนักปลัด]
 
  แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
[ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 14:19:05 ] [สำนักปลัด]
 
  แนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 15:02:52 ] [สำนักปลัด]
 
   

     
  ประกาศองค์การบิรหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้าและบริหาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:23:22 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
[ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19:14:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวันเวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ ภาษาไทย และเทคโนโลยีการศึกษา)
[ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 18:45:00 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )
[ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:07:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ฯ ( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )
[ 02 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:58:56 ]
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]