ส่วนราชการ/องค์กรภายนอก

ส่วนราชการภายใน อบจ.ปัตตานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0-7334-9789  |  โทรสาร : 0-7333-1533  |  เว็บไซต์ : www.pattanipao.go.th  |  email : pnpao.gen@gmail.com