ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
49. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 10:54:59 ] [อบจ.ปัตตานี]
48. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:38:05 ] [อบจ.ปัตตานี]
47. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
[ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:52:07 ] [อบจ.ปัตตานี]
46. ประกาศ กขร. เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
[ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:33:25 ] [อบจ.ปัตตานี]
45. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
[ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:07 ] [อบจ.ปัตตานี]
44. คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:04 ] [อบจ.ปัตตานี]
43. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:48:34 ] [อบจ.ปัตตานี]
42. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง พ.ศ. 2547
[ 27 มกราคม 2562 เวลา 14:25:46 ] [อบจ.ปัตตานี]
41. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:44:52 ] [อบจ.ปัตตานี]
40. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับล่าสุด)
[ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00:05 ] [อบจ.ปัตตานี]
39. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 23 เมษายน 2561 เวลา 11:49:37 ] [อบจ.ปัตตานี]
38. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
[ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:12:01 ] [อบจ.ปัตตานี]
37. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๒
[ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:09:48 ] [อบจ.ปัตตานี]
36. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:08:35 ] [อบจ.ปัตตานี]
35. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่ดิน และค่าบริการในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:55:36 ] [อบจ.ปัตตานี]
34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
[ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:54:53 ] [อบจ.ปัตตานี]
33. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์)
[ 17 มกราคม 2561 เวลา 07:40:25 ] [อบจ.ปัตตานี]
32. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:29:56 ] [อบจ.ปัตตานี]
31. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:29:03 ] [อบจ.ปัตตานี]
30. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. ๒๕๔๗
[ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:27:52 ] [อบจ.ปัตตานี]
29. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:19:07 ] [อบจ.ปัตตานี]
28. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:48 ] [อบจ.ปัตตานี]
27. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดี เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:25 ] [อบจ.ปัตตานี]
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:18:05 ] [อบจ.ปัตตานี]
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
[ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11:17:35 ] [อบจ.ปัตตานี]
24. หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP)
[ 09 ธันวาคม 2559 เวลา 11:26:50 ] [อบจ.ปัตตานี]
23. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับล่าสุด)
[ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 12:04:36 ] [อบจ.ปัตตานี]
22. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สำนักงาน ปปช.)
[ 09 กันยายน 2559 เวลา 09:14:53 ] [อบจ.ปัตตานี]
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับล่าสุด)
[ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:28:06 ] [อบจ.ปัตตานี]
20. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13:46:55 ] [อบจ.ปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 49 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]