ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
68. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่๙/๒๕๖๔)
[ 16 มีนาคม 2564 เวลา 11:58:06 ] [กองแผนฯ]
67. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔)
[ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:30:49 ] [กองแผนฯ]
66. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓)
[ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 17:35:45 ] [กองแผนฯ]
65. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓)
[ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:07 ] [กองแผนฯ]
64. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่๘/๒๕๖๓)
[ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 14:08:17 ] [กองแผนฯ]
63. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:05:10 ] [กองแผนฯ]
62. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓)
[ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:23:11 ] [กองแผนฯ]
61. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)
[ 01 กันยายน 2563 เวลา 01:49:39 ] [กองแผนฯ]
60. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓)
[ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:32:07 ] [กองแผนฯ]
59. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)
[ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:57:44 ] [กองแผนฯ]
58. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓)
[ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:57:10 ] [กองแผนฯ]
57. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)
[ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:56:32 ] [กองแผนฯ]
56. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)
[ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 01:09:34 ] [กองแผนฯ]
55. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)
[ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 00:20:43 ] [กองแผนฯ]
54. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)
[ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 00:20:00 ] [กองแผนฯ]
53. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)
[ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 00:19:16 ] [กองแผนฯ]
52. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
[ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:04:31 ] [กองแผนฯ]
51. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
[ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:56:05 ] [กองแผนฯ]
50. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
[ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:23:23 ] [กองแผนฯ]
49. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)
[ 09 มกราคม 2563 เวลา 15:51:02 ] [กองแผนฯ]
48. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)
[ 09 มกราคม 2563 เวลา 15:50:22 ] [กองแผนฯ]
47. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)
[ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 05:45:45 ] [กองแผนฯ]
46. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)
[ 25 กันยายน 2562 เวลา 05:51:36 ] [กองแผนฯ]
45. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 05:30:00 ] [กองแผนฯ]
44. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
[ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:00 ] [กองแผนฯ]
43. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒)
[ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46:20 ] [กองแผนฯ]
42. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒)
[ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:51:21 ] [กองแผนฯ]
41. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพี่มเติม (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒)
[ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:08:52 ] [กองแผนฯ]
40. แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒)
[ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:54:39 ] [กองแผนฯ]
39. แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒)
[ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15:17:00 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 68 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]