ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
[ 28 เมษายน 2564 เวลา 11:35:06 ] [กองแผนฯ]
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 26 กันยายน 2562 เวลา 03:24:22 ] [กองแผนฯ]
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
[ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 12:01:59 ] [กองแผนฯ]
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560
[ 04 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:22:10 ] [กองแผนฯ]
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
[ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:57:00 ] [กองแผนฯ]
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
[ 02 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:16:33 ] [กองแผนฯ]
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา อบจ.ปัตตานี พ.ศ.2554-2556
[ 01 ตุลาคม 2555 เวลา 16:35:25 ] [กองแผนฯ]
1. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
[ 01 ตุลาคม 2555 เวลา 16:34:51 ] [อบจ.ปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 8 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]