ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
20. คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. (กรมบัญชีกลาง)
[ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:59:18 ] [สำนักปลัด]
19. คู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงปกติ ทางหลวงท้องถิ่นฯ
[ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 08:26:56 ] [กองช่าง]
18. คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานสำรวจและออกแบบฯ
[ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 07:33:16 ] [กองช่าง]
17. คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
[ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 06:34:35 ] [กองกิจการสภา]
16. คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดการขยะอันตรายฯ
[ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 05:49:13 ] [กองช่าง]
15. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศเพื่อส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษาฯ
[ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 05:27:22 ] [กองการศึกษาฯ]
14. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางฯ
[ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:32:44 ] [กองการศึกษาฯ]
13. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
[ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:57:52 ] [กองแผนฯ]
12. คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมภายในฯ
[ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:55:05 ] [สำนักปลัด]
11. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการห้องประชุมฯ
[ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:52:26 ] [สำนักปลัด]
10. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:17:45 ] [สำนักปลัด]
9. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:19:59 ] [สำนักปลัด]
8. คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:16:34 ] [สำนักปลัด]
7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:16:00 ] [สำนักปลัด]
6. คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:30 ] [สำนักปลัด]
5. คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:00 ] [สำนักปลัด]
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:14:28 ] [สำนักปลัด]
3. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13:37 ] [สำนักปลัด]
2. คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11:54:55 ] [สำนักปลัด]
1. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ
[ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:58:06 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 20 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]