ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
7. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:48 ] [สำนักปลัด]
6. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:09 ] [สำนักปลัด]
5. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:33 ] [สำนักปลัด]
4. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:28 ] [สำนักปลัด]
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:43 ] [สำนักปลัด]
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:55 ] [สำนักปลัด]
1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:00 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 7 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]