ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
37. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
[ 10 กันยายน 2563 เวลา 10:55:36 ] [สำนักปลัด]
36. แบบคำร้องขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 20:20:42 ] [กองกิจการสภา]
35. คู่มือหลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ QAiMt Model
[ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 22:20:02 ] [กองการศึกษาฯ]
34. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:24:48 ] [สำนักปลัด]
33. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:15:18 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
32. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:49 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
31. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:34 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
30. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
[ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:14:08 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
29. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
[ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 ] [สำนักปลัด]
28. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:01 ] [สำนักปลัด]
27. นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
[ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:31:34 ] [กองการศึกษาฯ]
26. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:09 ] [สำนักปลัด]
25. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ] [สำนักปลัด]
24. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:40:40 ] [สำนักปลัด]
23. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:25 ] [สำนักปลัด]
22. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
[ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13:07:25 ] [สำนักปลัด]
21. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ] [สำนักปลัด]
20. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ] [สำนักปลัด]
19. รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ] [สำนักปลัด]
18. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ] [สำนักปลัด]
17. บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ] [สำนักปลัด]
16. ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ] [สำนักปลัด]
15. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
[ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12:20:53 ] [สำนักปลัด]
14. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 11:24:10 ] [สำนักปลัด]
13. เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10:06:36 ] [สำนักปลัด]
12. ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 10:59:19 ] [สำนักปลัด]
11. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [ ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม รายการรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ]
[ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:34:15 ] [สำนักปลัด]
10. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
[ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:32:52 ] [สำนักปลัด]
9. ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ] [กองช่าง]
8. เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13:58:17 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 37 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]