รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
 

       รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำเดือน
       คู่มือสำหรับประชาชน : Guide for the people


      เอกสารคู่มือประชาชน
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
15. ประกาศ อบจ.ปัตตานี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
[ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 02:35:00 ] [สำนักปลัด]
14. [ สถิติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ] สถิติการให้บริการตามคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:39:33 ] [สำนักปลัด]
13. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 23 กันยายน 2558 เวลา 11:48:51 ] [สำนักปลัด]
12. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:55:25 ] [สำนักปลัด]
11. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:49:12 ] [สำนักปลัด]
10. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:43:07 ] [สำนักปลัด]
9. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:35:48 ] [สำนักปลัด]
8. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:26:00 ] [สำนักปลัด]
7. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:19:04 ] [สำนักปลัด]
6. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10:08:56 ] [สำนักปลัด]
5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09:58:24 ] [สำนักปลัด]
4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09:49:51 ] [สำนักปลัด]
3. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09:45:53 ] [สำนักปลัด]
2. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
[ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09:34:48 ] [สำนักปลัด]
1. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
[ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13:24:10 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 15 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]