คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี
 

นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
( หมายเลขโทรศัพท์ : 066-156-9351 )


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
( หมายเลขโทรศัพท์ : 066-156-9351 )

นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
( หมายเลขโทรศัพท์ : 081-098-7488 )

นางสาวปาริณดา มาปะ
ผู้อำนวยการกองกิจาการสภา อบจ.
( หมายเลขโทรศัพท์ : 081-969-5536 )

นางอาซีซะห์  ว่องไว
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
( หมายเลขโทรศัพท์ : 086-491-4373 )

นางบุษบา คงศรีเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
( หมายเลขโทรศัพท์ : 091-049-4039 )

นายอรุณ  อนันตสิทธิ์
ผู้อำนวยกองช่าง
( หมายเลขโทรศัพท์ : 089-656-8878 )

นางสุรี สะหนิบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( หมายเลขโทรศัพท์ : 088-788-2507 )

นางสาวดารารัตน์ ส่องเจริญกุล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
( หมายเลขโทรศัพท์ : 082-451-5658 )
 
 
-
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]