นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
    รองนายก อบจ.ปัตตานี  
 
   

นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่1

นางเบญจวรรณ ซูสารอ
รองนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 2
   
 
    เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี  
 
   


นายประยูรเดช คณานุรักษ์
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 1


นางสาวซัยยีดะห์บุชรอ อัลยุฟรี
เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี คนที่ 2
   
 
     
    ที่ปรึกษา นายก อบจ.ปัตตานี  
 
 


นายอัสมาน โต๊ะมีนา
ที่ปรึกษานายก อบจ.ปัตตานี
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]