หัวข้อ: หนังสือที่ มท 0809.5/ว38 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อปท. พ.ศ. 2556  
 

 

หนังสือที่ มท 0809.5/ว38 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อปท. พ.ศ. 2556

 

อับเดทล่าสุด 29 มีนาคม 2564 เวลา 14:20:08

เอกสารดาวน์โหลด: 1617002408_4138.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]