Untitled Document
     
 

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร
1. สนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วาระแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้มแข็งทางสังคมเพื่อพลังในการพัฒนาจังหวัดในลักษณะพหุภาคี
5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่
6. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
7. ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนจังหวัดปัตตานี ก้าวสู่สังคมแห่งคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกิดความเสมอภาคในสังคม เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ได้รับการจรรโลงและหล่อหลอม เข้าใจ ด้วยศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมและดูแลการเข้าถึงบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกเป็นธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและองค์กรภาคประชาสังคม
6. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อสุขภาพพลานามัยของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
7. การจัดทำสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามโอกาสและความเหมาะสมของพื้นที่ มีการวางแผน กำหนดมาตรการรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ ด้วยท้องถิ่นและชุมชน
2. สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย
4. ส่งเสริมการนำ ทุนทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการรวมกลุ่มสมาชิกของชุมชน สร้างรายได้ให้ครัวเรือน

นโยบายด้านที่ 4 ด้านการศึกษา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มในหลักสูตรการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดเวลา ตามแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายช่องทางและโอกาส เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่

นโยบายด้านที่ 5 ด้านการบริการและการท่องเที่ยว
1. สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ
2. สนับสนุนการก่อสร้างประติมากรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ สร้างบรรยากาศและกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวให้พื้นที่
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาองค์กรเครือข่าย ร่วมจัดตั้ง บูรณาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
5. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชน
6. การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
7. ส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองอื่นๆ
8. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกมิติ การท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในจังหวัด ในประเทศและชาวต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี

นโยบายด้านที่ 6 ด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา
2. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาศาสนสถานและแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การทำนุบำรุงศาสนา โบราณสถาน การจรรโลง และหล่อหลอมจิตใจในทุกรูปแบบทุกศาสนา
6. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ทั้งในจังหวัดปัตตานีและในประเทศ

นโยบายด้านที่ 7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องโดยการดำเนินการทั้งมิติของการ แก้ปัญหาและการวางแผนการพัฒนาเพื่อรองรับอนาคต
3. สนับสนุนการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจร ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การขาดแคลนน้ำดิบ ระบบประปาและไฟฟ้า
4. การสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ
5. การสนับสนุนการวางแผน การจ้างศึกษา ออกแบบ การก่อสร้างถนน ทางเดินสาธารณะ ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นโยบายด้านที่ 8 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และจัดแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็น sports complex ให้มีมาตรฐานเพื่อการแข่งขันและจัดมหกรรมกีฬาระดับสากล
3. การพัฒนาและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสังคมกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการฝึกทักษะการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ
6. การส่งเสริม สนับสนุน สถานที่ อุปกรณ์กีฬา ที่ออกกำลังกาย เครื่องเล่น และแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดปัตตานี และผู้มาเยือน ได้เข้าถึงและเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ

นโยบายด้านที่ 9 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำสื่อการวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
4. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการรวมใจจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในการร่วมปลูกป่าบูรณะและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศ

นโยบายด้านที่ 10 ด้านปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานีได้ตระหนักถึงปัญหา และพิษภัยของยาเสพติด
2. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด โดยการจัดทำสื่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึก ในพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ประชาชนเพื่อเป็น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานี
5. การจัดทำสื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ได้มีความรู้ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องหมายจราจร แสงสว่างสาธารณะ กล้องวงจรปิด เพื่อเสริมความปลอดภัยทางถนนของประชาชนในจังหวัดปัตตานี

 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]