ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
51. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (กองช่าง)
[ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:54:53 ] [กองคลัง]
50. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:52:00 ] [กองคลัง]
49. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:00 ] [กองคลัง]
48. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)
[ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:35:15 ] [กองคลัง]
47. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (สำนักปลัดฯ)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:24:43 ] [กองคลัง]
46. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (กองคลัง)
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:47:00 ] [กองคลัง]
45. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (กองคลัง)
[ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:05:38 ] [กองคลัง]
44. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (กองช่าง)
[ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 23:21:35 ] [กองคลัง]
43. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (กองช่าง)
[ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:32:52 ] [กองคลัง]
42. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องการศึกษาฯ)
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:28 ] [กองคลัง]
41. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง)
[ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:44:06 ] [กองคลัง]
40. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง)
[ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:43:28 ] [กองคลัง]
39. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๑๐๐ ถัง
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:24:59 ] [กองคลัง]
38. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองช่าง)
[ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:33 ] [กองคลัง]
37. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สำนักปลัดฯ)
[ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:05 ] [กองคลัง]
36. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 02:14:36 ] [กองคลัง]
35. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
[ 25 กันยายน 2562 เวลา 02:33:32 ] [กองคลัง]
34. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
[ 18 กันยายน 2562 เวลา 05:51:18 ] [กองคลัง]
33. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:49:48 ] [กองคลัง]
32. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:24 ] [กองคลัง]
31. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕
[ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:11:01 ] [กองคลัง]
30. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔
[ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 20:10:52 ] [กองคลัง]
29. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)
[ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:34:41 ] [กองคลัง]
28. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓
[ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:36:01 ] [กองคลัง]
27. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
[ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:47:12 ] [กองคลัง]
26. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)
[ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:17:11 ] [กองคลัง]
25. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
[ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:46:43 ] [กองคลัง]
24. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
[ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15:33:22 ] [กองคลัง]
23. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:37 ] [กองคลัง]
22. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
[ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13:58:05 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 51 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]