หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ปัตตานี  
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  แผนการดำเนินงาน  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรายงานผล  
  แผนบริหารความเสี่ยง  
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ู๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒
[ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:45:13 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 10:42:37 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ู๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑
[ 05 เมษายน 2564 เวลา 15:16:44 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ู๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๐
[ 01 เมษายน 2564 เวลา 10:29:00 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ู๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๙
[ 01 เมษายน 2564 เวลา 10:27:48 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
[ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:40:27 ]
 
   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
[ 28 เมษายน 2564 เวลา 11:35:06 ]
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 26 กันยายน 2562 เวลา 03:24:22 ]
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
[ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 12:01:59 ]
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560
[ 04 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:22:10 ]
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
[ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:57:00 ]
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
[ 02 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:16:33 ]
 
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่๙/๒๕๖๔)
[ 16 มีนาคม 2564 เวลา 11:58:06 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔)
[ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:30:49 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓)
[ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 17:35:45 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓)
[ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:07 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่๘/๒๕๖๓)
[ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 14:08:17 ]
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:05:10 ]
 
   

  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
[ 16 เมษายน 2564 เวลา 10:13:41 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
[ 07 เมษายน 2564 เวลา 15:24:50 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 09:42:54 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
[ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:32:44 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
[ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:08 ]
 
  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไข (ครั้งที่ ๕)
[ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:14:22 ]
 
   

  รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:31:58 ]
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ )
[ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:24:56 ]
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 05 มกราคม 2564 เวลา 04:16:45 ]
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ )
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:26:50 ]
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ )
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:25:52 ]
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ )
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:07 ]
 
   

  ข้อบัญญัติงบประมาณ 64
[ 03 กันยายน 2563 เวลา 03:23:33 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 63
[ 19 กันยายน 2562 เวลา 07:53:49 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 62
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 10:15:18 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 61
[ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 16:18:43 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 60
[ 28 กันยายน 2559 เวลา 15:27:54 ]
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ 59
[ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 13:43:05 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
[ 05 มีนาคม 2564 เวลา 04:34:05 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 05 มีนาคม 2564 เวลา 04:31:59 ]
 
  แผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 20:21:42 ]
 
  สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 10:06:20 ]
 
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 กันยายน 2562 เวลา 06:55:16 ]
 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:09 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 18:17:05 ]
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
[ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 02:58:41 ]
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 03 มกราคม 2563 เวลา 11:06:13 ]
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑
[ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:01 ]
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ( พฤษภาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ )
[ 07 มกราคม 2562 เวลา 17:03:18 ]
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ )
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45:57 ]
 
   

  รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 00:23:28 ]
 
  รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 02:39:43 ]
 
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อวะกัฟแกนของการพัฒนา "อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ" เพื่อเผยแพร่ความเมตตาแก่สากลโลก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:14:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวที และสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 16:13:24 ]
 
  โครงการตาดีกาสัมพันธ์ระดับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาหารกล่อง)
[ 05 กันยายน 2559 เวลา 11:40:11 ]
 
  โครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ วะกัฟแกนของการพัฒนา
[ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16:58:27 ]
 
  โครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (จ้างดำเนินงานในพิธีเปิดงาน เวทีเปิดงานและสถานที่บริเวณงาน)
[ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16:49:37 ]
 
  โครงการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ค่าอาหารกล่อง)
[ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16:45:32 ]
 
   
   
  นางอาซีซะห์ ว่องไว  
  ผู้อำนวยการ
กองแผนและงบประมาณ
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]