ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ อบจ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0-7332-3435  |  เว็บไซต์ : www.pattanipao.go.th  |  email : pn.stadium@gmail.com