หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ (ศปก.อบจ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด :
 
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ศปก.อบจ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ให้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ศปก.อบจ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลฟยุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเบญจวรรณ ซูสารอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะคณะทำงานฯ โดยในคราวประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งได้กำหนดรูปแบบการตรวจและป้องกันในสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาทิ ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี และสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ไว้ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ข้อมูลแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ตลอดจนได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจแต่ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ในสภาวะการณ์ที่ไม่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ให้เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งในแต่ละจุดให้บริการจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการป้องกัน การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ/ล้างด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้
 
อับเดทล่าสุด 30 มกราคม 2564 เวลา 01:27:46
 
อัลบั้ม : ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ (ศปก.อบจ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]