หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   อำนาจกองช่าง อบจ.ปัตตานี
 

          ๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
                    - งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
                    - งานออกแบบและเขียนแบบ
                    - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
                    - งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
                    - งานควบคุมการก่อสร้าง
                    - งานบูรณะและซ่อมบำรุง
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๓. ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                    - งานแผนงานวิศวกรรมเครื่องกล
                    - งานบำรุงเครื่องจักรกล
                    - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๔. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    - งานแผนงานและจัดการสิ่งแวดล้อม
                    - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
                    - งานบริการเผาขยะติดเชื้อ
                    - งานพัฒนาลุ่มน้ำ
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๕. ฝ่ายสาธารณภัยและสาธารณูปโภค
                    - งานการสาธารณภัย
                    - งานงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค
                    - งานสนับสนุน
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

           ๖. ฝ่ายอาคารสถานที่
                    - งานอาคารสถานที่
                    - งานบำรุงรักษาอาคาร
                    - งานซ่อมบำรุงและสนับสนุน
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                    - งานข้อมูลสารสนเทศ
                    - งานการวางผังเมือง
                    - งานสำรวจจัดหาแผนที่
                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]