หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
   ทำเนียบบุคลากร กองช่าง อบจ.ปัตตานี
 

นายอรุณ อนันตสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายกำพล จะปะกิยา
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายหวันอิสเฮาะ แวมามะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


วิศวกรโยธา ปก/ชก

นายวันอัซลี อิสเฮาะ
สถาปนิกชำนาญการ

นายเชาวพงศ์ วุ่นจันทร์
นายช่างโยธาอาวุโส

นายจิรศักดิ์ ทองเนื้อขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววิภาวี พรหมสะอาด
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 
       
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายสมมาตร ช่องชนิล
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง


วิศวกรโยธา ปก/ชก

นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายปรากอบ พรหมจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธา ปง/ชง

นายช่างโยธา ปง/ชง
   
       
ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

ว่าที่ ร.ต.กมล เดชศิริ
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ

นายชวลิต พลันสังเกตุ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายโสภณ อนันต์พัฒนา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นางสาวนัสรียา หมัดอะดัม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกำพล จะปะกิยา
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรชาติฯ
และสิ่งแวดล้อม

นายมะสะรี มามะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวศิณ ศรีวิทยารัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ

นางสาวเรืองรจิต บำรุงศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
       
ลูกจ้างประจำ

นายลิขิต ทองเนตร
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายจำนงค์ มณีรัตน์
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายล้อม ไชยสงคราม
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายนิอารามัน ยูโซ๊ะ
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายระเวียง ซ้ายศรี
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายไพฑูรย์ ยอดสร้อย
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายปรีชา ทองสง
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายนิภัทร์ เตระจิตต์
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสาเหะอาลี อัลยุฟรี
พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญนำ สมจิตต์
คนงานประจำเรือ

นายนพพร บุญถาวร
คนงานประจำเรือ
 
       
พนักงานจ้าง (กลุ่มงานธุรการ)

นางสาวต่วนฟาติน อัลอิดรุส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจันทร์จิรา สาเฮะอามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุธ เอียดสีเป๊าะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชนิดา พิมแสมนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง (กลุ่มงานสถาปนิก)

นายมูฮำหมัดซอบรี แวยะโกะ
ผู้ช่วยสถาปนิก

นายมูหัมหมัด เบ็ญอุโระ
ผู้ช่วยสถาปนิก
   
พนักงานจ้าง (กลุ่มงานช่าง)

นายมะฮ์ฮาซัน มะมิง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธเนศ แวมิง
ผู้ช่วยช่างศิลป์

นายวิเชียร วิทยสุนทร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายซูฮารดี เจ๊ะแว
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางสาวภัทรพร สุขนุ้ย
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายมูฮัมมัดเปาซี กาเดร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
   
พนักงานจ้าง (กลุ่มงานขับเครื่องจักรกล)

นายมาหะแซ เจะโน๊ะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายมะอาซือมิง บือแน
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายแวซาการียา เจ๊ะสอเฮาะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมเชิง กัณฐสุทธิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนันต์ ดือราโอะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแวฮะสันต์ แวโน๊ะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอาคม กุลทวี
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจรัสชัย แซ่ลิ่ม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงาน (กลุ่มงานทั่วไป)

นางกมลลักษณ์ ใจรักษ์
คนงานทั่วไป

นายมะนาวาวี ดามะ
คนงานทั่วไป

นายสุทัศน์ ศรีทอง
คนงานทั่วไป

นายมะสุกรี เจะบาซอ
คนงานทั่วไป

นายสาเหะมะรอยี โตะปอกู
คนงานทั่วไป

นายมัดไซดี หมะมะซางอ
คนงานทั่วไป

นายไซยิดฮาฟีส อัลยุฟรี
คนงานทั่วไป

นายลุตฟี อาลี
คนงานทั่วไป
คนงาน (กลุ่มงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล)

นายอับดุลรอนิง ซีตีเลาะ
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล

นายมูฮัมมัดนูร์ ยูแมน
คนงานดูดสิ่งปฏิกูล

นายต่วนรอมลี ยามีลูเด็ง
คนงานประจำรถขยะ

นายเจ๊ะอารง หะยีเจะเตะ
คนงานประจำรถขยะ

นายต่วนลอเซ็ง กูบูละ
คนงานประจำรถขยะ

นายอับดุลลาเตะ หะยีสาอุด
คนงานประจำรถขยะ

นายอิสมาแอ เจะมะซะ
คนงานประจำรถขยะ

นายอดินันท์ สะแม
คนงานประจำรถขยะ

นายอดุลย์ สะแม
คนงานประจำรถขยะ

นายมะห์อูเซ็ง ยูโซะ
คนงานประจำรถขยะ
   
คนงาน (กลุ่มงานซ่อมบำรุง)

นายเจะดอเลาะ เจะอามะ
คนงานประจำรถซ่อมบำรุง

นายมะการี อาแว
คนงานประจำรถซ่อมบำรุง

นายมะเผาซี สาแม
คนงานประจำรถซ่อมบำรุง

นายมะยูโซ๊ะ แม
คนงานประจำรถซ่อมบำรุง

นายยูโซะ แวและ
คนงานประจำรถซ่อมบำรุง
     
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]